Pluto Flyby

No.00073 Pluto Flyby(冥王星通過)
2K/3K/4K – 60秒  
冥王星とカロンを通過。